close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

 •  

  Prosimy wcześniej zarejestrować spotkanie przez Internet: www.e-konsulat.gov.pl na godz. 12.00, 12.30, 13.00 a w poniedziałki na 16.00, 16.30.

   

  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

   -  osoba, której akt dotyczy,

  -  osoba, która wykaże interes prawny,

  - osoba, która wykaże interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

   

  W sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego za pośrednictwem pełnomocnika i najbliższej rodziny: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo; oraz przedstawiciela ustawowego prosimy o uprzedni kontakt z właściwym USC.

  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.  Podpisy na pełnomocnictwie mogą zostać poświadczone przez konsula (patrz zakładka Udzielanie pełnomocnictwa(upoważnienia):

  http://londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/udzielenie_pelnomocnictwa/udzielenie_pelnomocnictwa).

   

  Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć osoby zainteresowane  za pośrednictwem konsula RP. W przypadku dokonywania transkrypcji za pośrednictwem tutejszego urzędu sugeruje się obecność obydwojga małżonków, rodziców z dokumentami tożsamości (ważny paszport lub dowód osobisty).

   

  1.Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

   

  Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

  Treść zagranicznego dokumentu przenosi się do rejestru stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji. Kierownik, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

  Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

  Wymagane dokumenty:

  -  wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego

  -  oryginał brytyjskiego odpisu aktu stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu w pełnym wypisie) wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/) lub polskiego konsula.

   

  W celu uzupełnienia (n.p. o daty urodzenia małżonków, w związku z tym, że brytyjski akt małżeństwa nie zawiera dat urodzenia małżonków), należy przedłożyć także:

  -  odpisy zupełne aktu urodzenia małżonków dokonujących wpisu brytyjskiego aktu małżeństwa (w przypadku brytyjskich dokumentów wraz z tłumaczeniami);

  - odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dokonujących wpisu brytyjskiego aktu urodzenia dziecka lub ich odpisy zupełne aktów urodzenia w przypadku gdy nie pozostają w związku małżeńskim (w przypadku brytyjskich dokumentów wraz z tłumaczeniami).

  Dokumenty te są niezbędne w celu uzupełnienia o dane małżonków, rodziców. Złożenie polskich odpisów aktów stanu cywilnego przyspieszy realizację sprawy, jednakże jeśli nie są Państwo w ich posiadaniu prosimy o podanie kiedy i gdzie został on sporządzony.

   

  Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

   

  W przypadku transkrypcji aktów stanu cywilnego wydanych poza granicami Wielkiej Brytanii akty te należy zalegalizować w Ambasadzie RP właściwej ze względu na miejsce wydania danego dokumentu lub zaopatrzyć w klauzulę „Apostille”. Konieczne jest również przedłożenie wraz z ww. dokumentami tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  Ww. dokumenty oraz ich tłumaczenia nie są zwracane - pozostają w USC w Polsce. W zamian są wydawane polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu). Jednakże na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.   

   

  Informacje dodatkowe:

  Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa:

  W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Oświadczenie takie można złożyć także przed konsulem. Z ww. czynności konsul sporządza się protokół przyjęcia oświadczenia o nazwisku/nazwiskach i przesyła go wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa.

   

  Opłata konsularna wynosi: transkrypcja GBP 40.00, sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o nazwisku GBP 24.00, sporządzenie tłumaczenia GBP 24.00 (w przypadku braku tłumaczenia brytyjskiego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu).

   

  Właściwość organu:

  - wniosek o transkrypcję składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

   

  Kierownik USC odmawia transkrypcji, jeżeli:

  - dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do autentyczności, lub potwierdza zdarzenia inne niż urodzenie, małżeństwo, zgon;

  - zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

  - transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP.

   

  2.Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

  Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami. Wniosek może złożyć osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub osoba mająca interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

  Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.

  Kierownik, który odtworzył treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego. 

   

  Wymagane dokumenty:

  -  wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego,

  - dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (lub ich uwierzytelniona kopia) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  Właściwość organu:

  - kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez wnioskodawcę.

   

  3.Rejestracja urodzenia i zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego

   

  Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

  Dokonując rejestracji zdarzeń, które dotyczą obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie rejestracji.

   

  Wymagane dokumenty:

  - wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego,

  - inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia zdarzenia za granicą, wydane przez właściwy podmiot zagraniczny.

   

  Właściwość organu:

   

  - kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez wnioskodawcę.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: