close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

 • Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu.

   

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

   

  -  osoba, której akt dotyczy,

  -  osoba, która wykaże interes prawny,

  -  pełnomocnik ww. osób,

  - najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa.

   

  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.  Podpisy na pełnomocnictwie mogą zostać poświadczone przez konsula (patrz zakładka Udzielanie pełnomocnictwa(upoważnienia):

  http://londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/udzielenie_pelnomocnictwa/udzielenie_pelnomocnictwa).

   

  Wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć osoby zainteresowane  za pośrednictwem konsula RP.

   

   

  1.Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

   

  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

   

  Wymagane dokumenty:

  -  wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego

  -  oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu w pełnym wypisie) wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/).

   

  W celu uzupełnienia (n.p. o daty urodzenia małżonków, w związku z tym, że brytyjski akt małżeństwa nie zawiera dat urodzenia małżonków) lub sprostowania (n.p. pisowni nazwisk, imion -  jeżeli w brytyjskim akcie stanu cywilnego polskie nazwiska, imiona nie zawierają polskich znaków np. ć, ś, ł itp. ) zagranicznych aktów stanu cywilnego, należy przedłożyć także:

  -  odpisy zupełne aktu urodzenia małżonków dokonujących wpisu brytyjskiego aktu małżeństwa;

  - odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dokonujących wpisu brytyjskiego aktu urodzenia dziecka lub ich odpisy zupełne aktów urodzenia w przypadku gdy nie pozostają w związku małżeńskim.

  Dokumenty te są niezbędne w celu sprostowania aktu i uzupełnienia o dane małżonków, rodziców.

   

  W przypadku transkrypcji aktów stanu cywilnego wydanych poza granicami Wielkiej Brytanii akty te muszą być zalegalizowane przez Ambasadę RP właściwą ze względu na miejsce wydania danego dokumentu lub zaopatrzone w klauzulę „Apostille” (patrz zakładka Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)). Konieczne jest również przedłożenie wraz z ww. dokumentami tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  Ww. dokumenty oraz ich tłumaczenia nie są zwracane - pozostają w USC w Polsce.   W zamian są wydawane polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu).

   

  W przypadku dokonywania transkrypcji za pośrednictwem tutejszego urzędu wymagana jest obecność obydwojga małżonków, rodziców z dokumentami tożsamości (ważny paszport lub dowód osobisty).

   

  Prosimy wcześniej zrejestrować spotkanie przez Internet: www.e-konsulat.gov.pl na godz. 12.00, 12.30, 13.00 a w poniedziałki na 16.00, 16.30, 17.00.

   

  Opłata konsularna wynosi: transkrypcja GBP 41.00, sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o nazwisku GBP 25.00, sporządzenie tłumaczenia GBP 25.00 (w przypadku braku tłumaczenia brytyjskiego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu).

   

  Właściwość organu:

  - urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju,

  - urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania,

  - Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób.

   

  Informacje dodatkowe:

  Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa:

  W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Oświadczenie takie można złożyć także przed konsulem. Z ww. czynności konsul sporządza się protokół przyjęcia oświadczenia o nazwisku/nazwiskach i przesyła go wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

   

  2.Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

  Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

   

  Wymagane dokumenty:

  -  wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego,

  dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (np. zeznania świadków, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia lub wypisy z księgi wieczystej, podatkowej oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  Właściwość organu:

  - urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju,

  - urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania,

  - Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób.

   

   

  3.Rejestracja urodzenia i zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego

   

  Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty:

  - wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego,

  - inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia zdarzenia za granicą.

  Przykłady:  świadectwo lekarskie o urodzeniu,tymczasowe zaświadczenie o zgonie osobyzaświadczenie położnej, zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne lub administracyjne wraz z urzędowym  tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

   

  Właściwość organu:

  - urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju,

  - urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania,

  - Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób.

   

  Wymagane dokumenty

   

  wniosek do kierownika usc (do pobrania).

  dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (np. zeznania świadków, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia lub wypisy z księgi wieczystej, podatkowej oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

   

  Właściwość organu

   

  urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju

  urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 

  Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

   

   

  Rejestracja urodzenia i zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego

   

  Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Wymagane dokumenty

  wniosek do kierownika usc (do pobrania)

  inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia  zdarzenia za granicą.

   

  Przykłady:

  - świadectwo lekarskie o urodzeniu,

  - tymczasowe zaświadczenie o zgonie osoby,

  - zaświadczenie położnej,

  - zeznania świadków,

  - zaświadczenia sądowe, notarialne lub administracyjne wraz z urzędowym  tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

   

  Właściwość organu

  urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju

  urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju – jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 

  Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

  Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci – link odsyłający do informacji zamieszonej w zakładce ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KONSULEM

  Uzupełnienie aktu stanu cywilnegolink odsyłający do informacji zamieszczonej w zakładce UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

  Sprostowanie aktu stanu cywilnegolink odsyłający do informacji zamieszczonej w zakładce UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

  Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

  Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu

   

   

   

    

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: